Privacy

Privacyverklaring Stichting SUST-enable Forum

Stichting SUST-enable Forum (in het vervolg: SF) heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van uw gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SF verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken persoonsgegevens om dienstverlening aan onze Deelnemers te kunnen bieden en om met ons netwerk van Enablers contact te houden. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SF. Gegevens die SF van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld deelnemersovereenkomsten, projectovereenkomsten, NDA’s, dienstverleningsovereenkomsten):

 • voorletters en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • bedrijfsnaam;
 • sector en beroep;
 • adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankgegevens.

SF verwerkt geen zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met SF, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en u te informeren over activiteiten van SF.

Doeleinden

SF verwerkt uw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt: de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • het afhandelen van betalingen;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • om diensten bij u te leveren;
 • uitvoeren of toepassen van wet en regelgeving.
Hoe lang we gegevens bewaren

SF zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als een ‘overeenkomst’ niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens verwijderd en/of vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden. SF verstrekt uw gegevens slechts aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en deze derden noodzakelijk zijn betrokken bij de uitvoering daarvan.

In kaart brengen websitebezoek

Meer informatie over, het gebruik van, cookies leest u in ons cookiereglement. Klik daarvoor hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur in dit geval een gespecificeerd verzoek naar info@sustenableforum.nl. Verder is het zo dat uw persoonsgegevens alleen kunnen worden geraadpleegd door medewerkers van SF die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Beveiliging

SF hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. SF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij SF toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval SF gebruik maakt van de diensten van derden, zal SF in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sustenableforum.nl.

Wijzigingen privacy beleid

SF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal SF dat verzoek in beginsel als ‘AVG-verzoek’ aanmerken.. Uw verzoek kunt u indienen via info@sustenableforum.nl. U ontvangt binnen twee weken na ontvangst een reactie van ons.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via info@sustenableforum.nl.

Responsible Disclosure

Bij SF vinden wij de veiligheid van onze systemen belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Wij vragen u:

 • uw bevindingen na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven;
 • uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar info@sustenableforum.nl;
 • voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 december 2018.